SimLife 高規加熱泡腳機

.2組手之輪雙向揉捏 .底部六顆滾輪刺激穴道 .高規格陶瓷加熱保溫功能 .置物盒讓你方便加入藥草泡腳

殺破四折
SimLife 高規加熱泡腳機