Razer Kishi手遊控制器

Razer Kishi手遊控制器

.隨處移動不受限 .可點擊的類比拇指搖桿 .將它拉伸可將手機牢牢夾住、不鬆脫 .超低延遲遊戲體驗 .人體工學設計

可超商取
Razer Kishi手遊控制器